Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht en kan worden beschouwd als de ondernemingsraad van de school. Op stichtingsniveau is er een medezeggenschapsstatuut gemaakt, een reglement voor de medezeggenschapsraden van de scholen en een reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Naam Geleding Functie/ Taak
Wouter van Bohemen ouder secretaris
Mark v.d. Zwaag ouder lid MR
Marieke Kok-Hoogesteger personeel Voorzitter
Maartje de Heer personeel lid MR

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is eveneens een wettelijk verplicht orgaan waarin een afvaardiging zit van de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen die onder het schoolbestuur gaan ressorteren. De GMR is bedoeld om bij belangrijke beslissingen het schoolbestuur van advies te dienen. Ook zijn er bestuursbesluiten die de scholen aangaan, waar het bestuur de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behoeft, of van een deel van de raad.

Naam Geleding Functie/ Taak
Jeannie van der Vooren personeel lid GMR